Condicions generals d’ús del lloc web d’AUDENIS S.L.

www.audenis.com

AUDENIS S.L. (d’ara endavant AUDENIS) amb domicili al carrer València 316 amb CIF B59100271 posa a disposició al seu lloc web www.audenis.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Aquestes condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web d’AUDENIS per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.audenis.com a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, archive i accepti a través d’internet, l’USUARI no pot introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

AUDENIS S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Registre Mercantil de Barcelona, ??Tom 25349, Foli 46, Full B-89292, Inscripció 5.

L’accés al lloc web d’AUDENIS implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web d’AUDENIS no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, llevat que aquest USUARI vulgui utilitzar la base de dades d’articles existents a www.audenis.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament AUDENIS prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través d’aquest per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d’AUDENIS oa tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o tramesa de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

1.2.- AUDENIS podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA. CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- AUDENIS utilitzant fonts internes i externes de manera que AUDENIS únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliens a, AUDENIS bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través d’hiperenllaços o links a altres llocs web oa notícies d’altres llocs dels quals no és titular AUDENIS. AUDENIS en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L’USUARI que vulgui establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web d’AUDENIS no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició al lloc web esmentat.

2.3.- AUDENIS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al vostre lloc web.

TERCERA. DRETS D’AUTOR I MARCA

AUDENIS és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca d’AUDENIS, que inclou tant el nom com el logotip, llevat del consentiment exprés d’AUDENIS. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web d’AUDENIS -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat del consentiment exprés d’AUDENIS

QUARTA. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CINQUENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. AUDENIS podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part d’AUDENIS.